Ph̲ư̲ơ̲n̲ǥ Hằn̲ǥ t̲h̲ề đ̲ộc̲ 1 đ̲i̲ều̲

0
84

Bà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʜề độᴄ 1 đɪềᴜ ᴋʜɪếɴ CĐM ɴɢả ᴍũ ᴛʜáɴ ᴘʜụᴄ ᴋʜᴇɴ: “Tʜậᴛ ǫᴜâɴ ᴛ.ử”

Mớɪ đâʏ, ᴛʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɢầɴ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄó ᴄʜɪᴀ sẻ ᴍộᴛ đɪềᴜ ʜếᴛ sứᴄ đặᴄ ʙɪệᴛ, đâʏ đượᴄ xᴇᴍ ɴʜư ᴍộᴛ ʟờɪ ᴛʜề độᴄ ᴄủᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴄĐᴍ ᴠô ᴄùɴɢ ʙấᴛ ɴɢờ.

Câᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ɢɪữᴀ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠà ᴍộᴛ số ᴄᴀ sĩ, ɴɢʜệ sĩ ᴠà ɴʜà ʙáᴏ ʟạɪ ᴛʀở ɴêɴ ɴóɴɢ ʜơɴ ʙᴀᴏ ɢɪờ ʜếᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ‘ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙị ʜᴏãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ’ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄʜᴏ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đιềυ тʀα ᴠì ᴄó ᴍộᴛ số ɴɢườɪ đã ᴛ.ố ᴄ.á.ᴏ ʙà ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ʟý ᴅᴏ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ. ɴʜữɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴛ.ố ᴄ.á.ᴏ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙᴀᴏ ɢồᴍ: Vợ ᴄʜồɴɢ ᴄᴀ sĩ Tʜủʏ Tɪêɴ, ᴄᴀ sĩ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ, Vʏ Oᴀɴʜ, ɴʜà ʙáᴏ Đứᴄ Hɪểɴ, Hàɴ Nɪ ᴠà ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄó ᴛêɴ ʟà Đɪɴʜ Tʜị Lᴀɴ (ᴍộᴛ ʏᴏᴜ.ᴛᴜʙᴇʀ).

Tʀᴏɴɢ số ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴛʜì ᴠợ ᴄʜồɴɢ Tʜủʏ Tɪêɴ ᴠà Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ đệ đơɴ ᴛʜưᴀ ʙà ʜằɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄáᴄ ᴠấɴ đề ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. Nʜà ʙáᴏ Đứᴄ ʜɪểɴ đượᴄ ʙɪếᴛ ʟà ɢửɪ đơɴ ᴛ.ố ᴄ.á.ᴏ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ”; “ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ”… Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄʜíɴʜ ɴʜà ʙáᴏ ɴàʏ ᴍớɪ ʟà ɴɢườɪ ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ ʙà ᴠớɪ 1 ʙàɪ ᴘʜỏɴɢ ᴠấɴ ᴛʀêɴ ʙáᴏ ᴠᴏᴠ ᴠớɪ ᴛɪêᴜ đề “ᴋʜôɴɢ ᴛʜể để ʙà ɴɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄʜᴏ ᴍìɴʜ ǫᴜʏềɴ xúᴄ ᴘʜạᴍ ʙấᴛ ᴋỳ ᴀɪ ᴛʀêɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ”. Đượᴄ ʙɪếᴛ, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ôɴɢ ʜɪểɴ đã ‘ɢáɴ ɢʜéᴘ’ ᴄʜᴏ ᴍìɴʜ ᴛ.ộ.ɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ” được quy định tại Điều 331 BLHS.

Về ʏᴏᴜ.ᴛᴜʙᴇʀ Đɪɴʜ ᴛʜị ʟᴀɴ, ʜɪệɴ ᴄʜưᴀ ʀõ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ʙà ʟᴀɴ ᴛ.ố ᴄ.á.ᴏ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʟà ɢì ɴʜưɴɢ ɴếᴜ ᴀɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ʏᴏᴜ.ᴛᴜʙᴇʀ ɴàʏ ᴛʜì ᴄó ᴛʜể ᴛʜấʏ ʙà Lᴀɴ đã ᴛừɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴋʜôɴɢ ʜᴀʏ ᴠề ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ᴄʜẳɴɢ ʜạɴ ɴʜư ʙà ʟᴀɴ ɴóɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã ʙáɴ Kʜᴜ ᴅᴜ ʟịᴄʜ Đạɪ Nᴀᴍ ɴʜưɴɢ ɴʜư ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ đã ʙɪếᴛ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜᴜʏệɴ đó.

Tʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ‘ɴóɴɢ’ ɴʜư ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙấᴛ ɴɢờ ᴛɪếᴛ ʟ.ộ ᴍộᴛ ᴄʜɪ ᴛɪếᴛ ᴋʜɪếɴ CĐM ᴠô ᴄùɴɢ ʙấᴛ ɴɢờ. Bà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ: “Tôɪ xɪɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄáɪ ɴàʏ. Kíɴʜ ᴛʜưᴀ ǫᴜý ᴠị ᴄĐᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠà ɴɢᴏàɪ ɴướᴄ, ᴀɴʜ Dũɴɢ ᴛôɪ ᴛʀướᴄ đâʏ ʟà ʙộ độɪ sᴀᴜ đó ʀᴀ ʟàᴍ Côɴɢ ᴀɴ ʀồɪ đɪ ʟàᴍ Nɢʜị sĩ Qᴜốᴄ ʜộɪ ᴠà ᴛʀở ᴠề ʟàᴍ ᴍộᴛ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ. Cáɪ ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴄủᴀ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʜề ᴛồɪ ɴʜưɴɢ xɪɴ ᴛʜưᴀ ǫᴜý ᴠị ᴛừ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴄáɪ ᴅʀᴀᴍᴀ ɴàʏ ᴛôɪ ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ đɪ ɴʜờ ᴀɪ ᴅù 1 ᴄâᴜ, ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴛôɪ ʙɪếᴛ ǫ.ᴜ.ỳ ʙɪếᴛ ʙ.ò ᴛʀướᴄ ᴍộᴛ ᴛʜế ʟựᴄ ɴàᴏ ᴠì ᴛôɪ ᴛɪɴ ʀằɴɢ sứ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ᴄủᴀ ᴛôɪ, ʟươɴɢ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴄʜứ ɴếᴜ ᴛôɪ ᴛậɴ ᴅụɴɢ ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴛʜì ᴛụɪ ɴó ᴋʜôɴɢ sốɴɢ ɴổɪ ᴠớɪ ᴛôɪ đâᴜ. Nʜưɴɢ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴛôɪ ᴄựᴄ ᴋỳ ʟà ǫᴜâɴ ᴛ.ử ᴠà ᴛôɪ ᴍᴜốɴ ᴛʀảɪ ɴɢʜɪệᴍ.”

“Nếᴜ ɴʜư ᴛôɪ đɪ ɴʜờ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ɴàᴏ đó ʜᴀʏ ʟà ᴛậɴ ᴅụɴɢ ᴍộᴛ ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ɴàᴏ đó ʜᴀʏ ᴛôɪ ɴʜờ ᴄʜồɴɢ ᴛôɪ ᴛʜì xᴇ ᴄáɴ ᴛôɪ. Tôɪ ᴛʜề đ.ộ.ᴄ ᴠớɪ ǫᴜý ᴠị 1 ᴄâᴜ ʙởɪ ᴠì ᴛôɪ ᴍᴜốɴ ᴛʀảɪ ɴɢʜɪệᴍ. Qᴜý ᴠị ɴêɴ ɴʜớ ʀằɴɢ ᴛɪềɴ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜɪếᴜ, ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜɪếᴜ ᴠà ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛôɪ ᴛʀᴏɴɢ đấᴛ ɴướᴄ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ, ɴʜấᴛ ʟà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ᴍ.á.ᴜ ᴍ.ặ.ᴛ ᴋể ᴄả đạɪ ɢɪᴀ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ, ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ, ᴀɪ ᴄũɴɢ ʙɪếᴛ ôɴɢ Dũɴɢ ʟ.ò ᴠ.ô.ɪ ᴠà ʙà Hằɴɢ ɴʜưɴɢ ᴛôɪ ᴄựᴄ ᴋỳ ʟà ǫᴜâɴ ᴛ.ử, ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴛôɪ ɴʜờ, ᴛôɪ ᴄʜốɴɢ ᴍắᴛ ʟêɴ ᴛôɪ xᴇᴍ ɴó ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ. Và ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴛôɪ ᴛʜậᴛ ʟà ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ᴋʜɪ ᴛôɪ ᴛự ʜàᴏ ɴóɪ ᴠớɪ ᴄʜồɴɢ ᴛôɪ ʀằɴɢ ʜãʏ để ᴄʜᴏ ᴛôɪ ᴛʀảɪ ɴɢʜɪệᴍ ᴄáɪ ᴄᴜộᴄ ᴄʜơɪ ɴàʏ ᴠà ᴀɴʜ Dũɴɢ đã ʀấᴛ ᴛôɴ ᴛʀọɴɢ ᴛôɪ. ᴄʜứ ɴếᴜ ɴʜư ᴛôɪ ʟà ɴɢườɪ đàɴ ʙà ʙạᴄ ɴʜượᴄ, xɪɴ ʟỗɪ ǫᴜý ᴠị, ᴛôɪ ᴅùɴɢ ᴍọɪ ᴄáɪ ᴛôɪ ᴛʀɪệᴛ ᴛɪêᴜ ᴍấʏ ʜồɪ”.

“Kʜôɴɢ ᴘʜảɪ ɴɢườɪ đàɴ ʙà ɴàᴏ ᴄũɴɢ ʟàᴍ đượᴄ đɪềᴜ ɴàʏ, ᴠì ᴄáɪ ʟá ɢᴀɴ ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴛôɪ ᴍᴜốɴ ᴛʀảɪ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜứ ᴛầᴍ ɴʜư ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đâᴜ ᴘʜảɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ǫᴜᴀɴ ʜệ, ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜɪếᴜ ʙấᴛ ᴄứ ᴍộᴛ ᴄáɪ ɢì để ᴄó ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴠà ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ʟà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ sᴀɪ ᴍà ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ʟà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đúɴɢ, đúɴɢ ᴠề ᴍặᴛ ᴘʜáᴘ ʟý, đúɴɢ ᴠề đạᴏ ʟý ᴠề ᴛìɴʜ ɴɢườɪ ɴʜưɴɢ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴛậɴ ᴅụɴɢ ʟà ʙởɪ ᴠì ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴛôɪ sốɴɢ ʀấᴛ ǫᴜâɴ ᴛ.ử. Nʜưɴɢ ᴄó ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʜọ ᴛʀơ ᴛʀẽɴ đếɴ ǫᴜá đáɴɢ, ʜọ ᴛưởɴɢ ʀằɴɢ ʟà ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ʟà ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙảɴ ʟĩɴʜ. Kʜôɴɢ đâᴜ, ᴄʜỗ ᴄầɴ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴛôɪ ᴍớɪ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ, ᴄʜᴏ ɴêɴ ᴋʜɪ ᴛậɴ ᴄùɴɢ ʙằɴɢ sự ᴋ.ʜ.ổ đᴀᴜ ᴛôɪ sẽ ᴄó ᴄáᴄʜ để ᴛôɪ ʟộɪ ɴɢườɪ ᴅòɴɢ ɴɢượᴄ ɢɪó. Nếᴜ ᴍà ɴóɪ ᴠề ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ, ᴀɴʜ Dũɴɢ 40 ɴăᴍ, ᴄʜưᴀ ᴄó ᴍộᴛ ɴɢườɪ ɴàᴏ ᴋʜôɴɢ đếɴ Đạɪ ɴᴀᴍ ᴠà ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜôɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ᴋʜôɴɢ sᴀɪ ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴄʜơɪ ᴅơ đɪ ᴅùɴɢ ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ để ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴋẻ ᴋʜáᴄ. Đó ʟà ɴɪềᴍ ᴛự ʜàᴏ ᴄủᴀ ᴛôɪ, ăɴ sạᴄʜ sốɴɢ sạᴄʜ ᴠà ɴóɪ ʀấᴛ ᴄʜâɴ ᴛʜàɴʜ.”

Vớɪ ɴʜữɴɢ ɢì ʙà Hằɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʜì ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄó ᴛʜể ᴛʜấʏ ʀằɴɢ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ʙà ᴄó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴʜữɴɢ ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ɴʜưɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴅʀᴀᴍᴀ ᴛʜì ʙà ᴄʜưᴀ ɴʜờ ʙấᴛ ᴋì ᴍộᴛ ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ɴàᴏ, ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ɴʜờ ʙấᴛ ᴋì ᴍộᴛ ᴀɪ xᴇᴍ ᴠàᴏ ᴅù ᴄʜỉ ʟà ᴍộᴛ ᴄʜɪ ᴛɪếᴛ ɴʜỏ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here