Nói chuyện chuyên đề về Cách mạng Tháng Mười Nga – Báo Bắc Giang điện tử

0
419

(BGĐT) – Ngày 19-10, Công đoàn Viên chức tỉnh, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh và Thư viện tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Ý nghĩa lịch sử và sự tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga 7-11 (1917-2017).

 

Nói chuyện, chuyên đề,  Cách mạng, Tháng Mười Nga

Quang cảnh buổi nói chuyện chuyên đề.

Tại đây, các đoàn viên đến từ 61 công đoàn cơ sở trực thuộc nghe đồng chí Nguyễn Văn Liêm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga với cách mạng Việt Nam. Trong đó, nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm quý báu, xuyên suốt sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta vận dụng sáng tạo trong thực tiễn cách mạng Việt Nam như: Vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản; xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp công nhân; thiết lập và củng cố khối liên minh công nông; phương pháp bạo lực cách mạng… 

Đồng thời khẳng định, những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; Đảng, Nhà nước và nhân dân ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Buổi nói chuyện góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn; củng cố lòng tin của đoàn viên vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo động lực thi đua lao động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tường Vi


http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/190778/no-i-chuye-n-chuyen-de-ve-ca-ch-ma-ng-tha-ng-muo-i-nga.html

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here